mapa szczegó³owa  zarysy budynków  ortofotomapa GPS 19°41'13"E; 51°24'12"N
dojazd z kierunku: Radom, Kielce, Warszawa, £ód¼, Katowice, Wroc³aw.